โรงงาน เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร