โครงการก่อสร้าง อาคารโรงเก็บจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาค