โครงการก่อสร้าง อาคารถังสูง 500 ลบม. การประปาส่วนภูมิภาค