โครงการก่อสร้าง อาคารถังน้าใส 10,000 ลบม. การประปาส่วนภูมิภาค