โครงการก่อสร้าง อาคารโรงกรองน้า 3,000 ลบม. การประปาส่วนภูมิภาค